PIEKSÄMÄEN KUVATAIDESEURA RY:N SÄÄNNÖT 1.1.2018 alkaen (kopio)

1.Yhdistyksen kotipaikka, perustamisaika, kieli ja jäsenliitto

Yhdistyksen nimi: Pieksämäen Kuvataideseura ry
Kotipaikka: Pieksämäki
Yhdistys on rekisteröity helmikuun 15. päivänä 1967 ja siitä käytetään näissä
säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on Suomi.
Seura on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n jäsen.

2. Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Visuaalisen taiteen (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide, taidekäsityö)
ammattimaisen tekemisen toimintaedellytysten ja harrastustoiminnan tukeminen
sekä kulttuurin harrastuksen ja tason edistäminen paikkakunnalla.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1) kokoamalla yhteen Pieksämäen seudun ja lähiympäristön taiteilijat sekä
taiteenharrastajat ja taiteentukijat;
2) järjestämällä yhteisiä taidenäyttelyitä
3) järjestämällä koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja jäsenilleen
4) jakamalla stipendejä – kuitenkin poikkeustapauksissa jäsenilleen
5) Toimintaansa seura voi tukea ottamalla vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä
järjestämällä arpajaisia ja muita tapahtumia toiminnan ylläpitämiseksi.
6) perustamalla rahastoja.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3. Seuran jäsenet

Varsinaista jäsenyyttä voivat hakea taiteilijan ammattikoulutuksen saaneet henkilöt
tai taiteenharrastajat, joiden työt ovat läpäisseet yhteensä kaksi jurytettyä näyttelyä.
Ne voivat olla joko Pieksämäen Kuvataideseura ry:n omia tai valtakunnallisia
näyttelyjä.

Jäsenyyttä voi hakea myös taiteellisesti ansioitunut ja/tai alan liittoihin kuuluva ja/tai
muuten aktiivista taiteellista toimintaa harrastava.

Jäsenyyttä anotaan kirjallisesti seuran hallitukselta.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä
sellaisia jäseniä, jotka ovat pitkäaikaisella toiminnallaan merkittävästi vaikuttaneet
seuran tarkoitusperien ja toiminnan edistämiseen.

Seuran kannattajajäseneksi voivat pyrkiä kaikki taiteesta kiinnostuneet henkilöt, jotka
sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenten velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan
vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään seuran syyskokouksessa.
Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

5. Seurasta erottaminen

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainitun jäsenmaksun suorittamisen yhden vuoden
ajalta, eikä rahastonhoitajan pyytäessä sitä suorita vuoden loppuun mennessä.
Jäsenmaksun maksamatta jättämisen vuoksi erotetulle jäsenelle lähetetään
erottamisilmoitus.

2) toimii seuran sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksen tekoa on seuran hallituksen varattava jäsenelle tilaisuus selityksen
antamiseen ellei kyseessä ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erotetulla on mahdollisuus valittaa päätöksestä kahden (2) viikon kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Hallitus voi harkintansa mukaan peruuttaa erottamispäätöksen, jos erottamisen syy
poistuu.

6. Seurasta eroaminen

Jäsen voi halutessaan erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa.

7. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään maalis-
huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kokouksista on ilmoitettava
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ainakin yhdessä paikkakunnan lehdessä tai
kirjallisesti jäsenistölle vähintään samassa määräajassa sekä seuran omilla sivuilla
internetissä.

Seuran ylimääräiset kokoukset on pidettävä, jos vähintään yksikymmenesosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa
kirjallisesta pyynnöstä.

8. Kevätkokousasiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Esitellään seuran edellisen vuoden vuosikertomus.
6) Esitellään seuran edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Syyskokousasiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tai eronneiden
tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
7) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja (YhdL 38§) seuraavalle
toimintavuodelle.
8) Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
9) Vahvistetaan seuran jäsenmaksut ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenillä ja kannattajajäsenillä on
läsnäolo ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden luovuttamista
koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

11. Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja
tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi kuukautta ennen vuosikokousta.

12. Seuran hallitus ja erovuoroisuus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja viisi (5) muuta
jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan
ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja
sekä kuusi (6) muuta jäsentä, joista erovuorossa on vuosittain puolet. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Rahastonhoitajan ja sihteerin tehtäviin voidaan myös palkata yhdistyksen ulkopuoliset
henkilöt, joiden ei tarvitse olla taiteilijoita.

Puheenjohtajaksi tai muuksi virkailijaksi voidaan valita jo ennestään hallitukseen
kuuluva jäsen, joka hoitaa tehtävää erovuoroisuuteensa saakka.

Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen joko samaan tai eri tehtävään, jos he
sitä haluavat.

13. Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) sen jäsentä on saapuvilla
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

14. Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi valtuuttaa puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, sihteerin tai muun toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen
nimen yksikseen.

15. Hallituksen tehtävät

1) Johtaa seuran toimintaa ja hoitaa ne asiat jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen
mukaan kuuluvat hallitukselle.
2) Kutsuu koolle seuran vuosi- ja syyskokouksen. Valmistaa niille esitettävät asiat ja
panee täytäntöön niiden päätökset.
3) Pitää jäsenluetteloa ja huolehtii jäsenmaksuista.
4) Huolehtii yhteydenpidosta liittoon, jäsenistöön ja muihin alan yhteisöihin.
5) Hoitaa seuran omaisuutta, pitää siitä sekä seuran tuloista ja menoista täydellistä
kirjanpitoa ja laatii talousarviot, toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset.
6) Nimittää tarpeen mukaan toimikuntia, joiden jäsenet voivat olla joko seuran
jäseniä tai myös seuran ulkopuolisia asiantuntijoita.
7) Hoitaa seuran virallisen edustamisen.
8) Järjestää seuran näyttelyt ja muut tapahtumat.
9) Toimii muullakin tavoin taiteen edistämiseksi paikkakunnalla.

16. Tietojen antaminen

Ainoastaan hallitus on oikeutettu antaman julkisia lausuntoja seuran toiminnasta.
Seuran yksittäinen jäsen tai jäsenryhmä saa esiintyä seuran nimissä vain hallituksen
suostumuksella.

17. Seuran purkaminen

Jos seura puretaan, sen jäljelle jäävät varat luovutetaan purkamispäätöksen tehneen
kokouksen päätöksellä sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, muulle oikeustoimikelpoiselle
yhteisölle, säätiölle tai laitokselle, jonka kokous katsoo lähinnä edistävän seuran tarkoitusperiä.

18. Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty.